Vedtægter for Fjelsted Borgerforening

Stiftet den 11. marts 1930, revideret den 22. november 2015

§ 1
Formål
• at skabe et miljø, der tager sigte på at gøre byen attraktiv at bo i
• at opretholde og vedligeholde Fjelsted Fælled beliggende på Jægersmindevej 19B, 5463 Harndrup
• at styrke sammenholdet i lokalsamfundet igennem sociale arrangementer og aktiviteter

§ 2
Medlemmer
Som medlem kan optages borgere i Fjelsted Sogn, der har interesse i at virkeliggøre foreningens formål.

§ 3
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Som medlem af borgerforeningen er der medlemsfordele, som fastsættes af bestyrelsen ved individuelle arrangementer.

§ 4
Udmeldelser
Udmeldelse skal ske skriftligt til formand eller kasserer og kan kun ske med et halvt års varsel til den 1. januar eller 1. juli, dog skal medlemmet betale kontingent for dette halve år, ligesom medlemmet i samme periode kan deltage i foreningens møder og arrangementer.

§ 5
Rettigheder og forpligtigelser
Et medlem har ret til at deltage i foreningens møder og arrangementer, ligesom det kan stille forslag til ændringer eller fornyelse om alt foreningen vedrørende. Sådanne forslag skal dog indsendes skriftligt til formanden før en generalforsamling jævnfør § 9.

§ 6
Ikke medlemmer
Personer, der ikke er medlemmer af foreningen, kan med bestyrelsens tilladelse deltage i foreningens møder og forhandlinger. Sådanne personer har dog ikke stemmeret.

§ 7
Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Ved den stiftende generalforsamling vælges tre medlemmer i en periode på to år og to medlemmer i en periode på et år. Ved efterfølgende generalforsamlinger bliver medlemmer valgt for to år. To er på valg det ene år, tre er på valg det næste år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud før tid, skal bestyrelsen konstituere sig på ny, og bestyrelsen finder selv en suppleant i sognet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger i sin midte en formand. Der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen foregår ved afstemning, og almindeligt flertal er gældende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger tages ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

Bestyrelse og valgte tillidsmænd skal påse, at foreningens love bliver overholdt.

§ 8
Regnskab
Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører et nøje regnskab med foreningens løbende indtægter og udgifter. Hvert år på generalforsamlingen fremlægger kassereren et revideret regnskab til godkendelse af generalforsamlingens deltagere.

Foreningens midler og evt. formue anbringes i bank eller obligationer, dog skal kassereren have rådighed over en kassebeholdning, der svarer til løbende forretninger, eventuelt som checkkonto.

Eftersyn af foreningens bøger og beholdninger kan til enhver tid finde sted af bestyrelsen.

Til at revidere regnskabet vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer to revisorer og en revisorsuppleant for et år af gangen.

§ 9
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Den skal varsles senest 14 dage før dens afholdelse (enten ved annoncering, opslag eller skriftligt).

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

En skriftlig anmodning om ekstraordinær generalforsamling, underskrevet af mindst 10 % af medlemmerne og med angivelsen af dagsorden, skal være afholdt senest 30 dage efter modtagelsen.

En ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med otte dages varsel og skal indvarsles på samme måde som den ordinære.

Foreningens medlemmer danner generalforsamlingen og er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, men ved ændringer og forandringer af lovene kræves der 2/3 flertal for forslaget af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer. Der er en stemme for hvert betalt kontingent, og et medlem kan kun afgive én stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt og må være formanden i hænde senest otte dage før dens afholdelse.

Til generalforsamlingen skal følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår – navne
7. Valg af bestyrelsessuppleanter, efter tur afgår – navne
8. Valg af revisorer samt suppleant, efter tur afgår – navne

§ 10
Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to, med 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, såfremt der på disse opnås mindst ¾ af på generalforsamlingen afgivne stemmer for forslaget.

På den sidste af disse generalforsamlinger skal der, såfremt det vedtages at opløse foreningen, træffes beslutning om, hvorledes man skal forholde sig med foreningens midler og eventuelt formue i henhold til § 1.

Foreningens love er hemed revideret og ført ájour den 22.11.15 og afløser vore gamle vedtægter fra Fjelsted Legeplads og Fjelsted Borgerforening.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *