Så er der åben for ansøgninger til Småprojektpuljen 2022

Småprojektspulje 2022

Formål med puljen: at støtte mindre, almennyttige og bæredygtige
projekter og tiltag i Middelfart Kommune

Hvem kan søge? Lokaludvalg, borgerforeninger, foreninger, klubber

Hvad støttes?

Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger,
tidssvarende AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte,
hjertestartere m.m.
Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje,
invitationer, forplejning mv.)
Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og
foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser,
fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder mm.
Beplantning af offentlige områder
Juleudsmykning og anden udsmykning
Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder
for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning, opsætning af
hjemmesider.
Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
Foldere
Legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et
større projekt)
Kurser, fx førstehjælpskurser
Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
Mindre nye events eller arrangementer (lokale festivaler, byfester mv.)

Tilskud: Projekter/tiltag der søges om, skal have en udgiftsstørrelse
under i alt 50.000 kr.

Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i
tilskud. Restbeløbet skal finansieres gennem egne midler, fondsmidler,
sponsorer el. lign.
Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr. kan ikke modtage
tilskud, da de ikke er omfattet af puljen.
Hver ansøger kan maks. modtage 25.000 kr. fra 2022-puljen. Man kan
søge flere gange, så længe beløbet ikke overskrides.

Ansøgningsfrist: Ingen. Der kan søges løbende.

Betingelser, ansøgningsskema og flere informationer: findes her
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Smaaprojektspulje