FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Middelfart Kommunes landdistriktpulje er genåbnet

Søg Middelfart Kommunes Landdistriktspulje 2022

Formål med puljen: at støtte nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune. Landområder er områder uden for Middelfart by og Strib.

 

Hvem kan søge? Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign.

 

Hvad støttes? Projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder, generel erhvervsudvikling.

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier?

  • Om projektet  opfylder puljens støtteformål
  • Om projektet har et bredt folkeligt fokus, er almennyttigt og åbent for alle og kommer mange borgere til gode.
  • Projektets grad af modenhed: Er projektet på ansøgningstidspunktet godt gennemarbejdet, har det allerede tilvejebragt noget af finansieringen, og foreligger der allerede tilladelser?
  • Om der ved bygge- og anlægsprojekter er lagt vægt på klima- og bæredygtige løsninger og om projektet arkitektonisk er tilpasset stedet. Projektet må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdien.

Hvad kan man få tilskud til? Der er ca. 1 mio. kr. til uddeling. Man kan søge om maks. 50 % af de samlede projektudgifter.

Der kan søges om tilskud til bl.a.: Anlægsudgifter; Inventar; Redskaber; Materialer; Konsulenthonorar (hvis konsulentopgaven er fagspecifik og essentiel og går ud over almindelig projektkoordinering og projektledelse); Nye midlertidige aktiviteter og events (fx nye byfester, festivaller mv.). Derudover kan der søges op til 5.000 kr. til byggesagsbehandlingsgebyr.

Der kan bl.a. IKKE gives støtte til: Udgifter som ikke er projektrelateret; Udgifter som vurderes til at være for høje; Løn til projektleder eller projektkoordinator; Kunstgræsbaner (støttes kan søges ved direkte henvendelse til Økonomiudvalget); Køb af jord; Regelmæssige og gentagne vedligeholdelsesarbejder; Grundejerforeningers projekter, da grundejerforeninger går ind for privatpersoners interesser, som ikke kan støttes af kommunen.

Ansøgningsfrist: Mandag, den 25. april 2022. Svar på ansøgningen kommer umiddelbart efter byrådsmødet den 30. maj 2022.

Ansøgning: Ansøgningsskema og vejledning ligger på kommunens hjemmeside. Udover at udfylde et ansøgningsskema skal der vedhæftes:

  • En projektbeskrivelse
  • Et udspecificeret budget
  • Andre relevante bilag, som fx tilbud, støttetilsagn, kort, tilladelser mv.

Flere informationer: https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Pulje%20til%20landdistriktsprojekter

Så er der åben for ansøgninger til Småprojektpuljen 2022

Småprojektspulje 2022

Formål med puljen: at støtte mindre, almennyttige og bæredygtige
projekter og tiltag i Middelfart Kommune

Hvem kan søge? Lokaludvalg, borgerforeninger, foreninger, klubber

Hvad støttes?

Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger,
tidssvarende AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte,
hjertestartere m.m.
Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje,
invitationer, forplejning mv.)
Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og
foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser,
fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder mm.
Beplantning af offentlige områder
Juleudsmykning og anden udsmykning
Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder
for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning, opsætning af
hjemmesider.
Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
Foldere
Legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et
større projekt)
Kurser, fx førstehjælpskurser
Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
Mindre nye events eller arrangementer (lokale festivaler, byfester mv.)

Tilskud: Projekter/tiltag der søges om, skal have en udgiftsstørrelse
under i alt 50.000 kr.

Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i
tilskud. Restbeløbet skal finansieres gennem egne midler, fondsmidler,
sponsorer el. lign.
Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr. kan ikke modtage
tilskud, da de ikke er omfattet af puljen.
Hver ansøger kan maks. modtage 25.000 kr. fra 2022-puljen. Man kan
søge flere gange, så længe beløbet ikke overskrides.

Ansøgningsfrist: Ingen. Der kan søges løbende.

Betingelser, ansøgningsskema og flere informationer: findes her
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Smaaprojektspulje